Algemene voorwaarden Thimble Toys

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • Thimble Toys: Thimble Toys B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen gevestigd aan de Curiestraat 8 te Ede, met postcode 6716 AR, in Nederland. Kvk-nummer: 75508109, Btw-nummer: NL 860307049 B01.
  • Afnemer: Ieder natuurlijk persoon/rechtspersoon met wie Thimble Toys een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Thimble Toys een aanbieding doet.
  • Overeenkomst: Iedere Overeenkomst die tussen Thimble Toys en Afnemer tot stand komt. Elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)-handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
  • Voorwaarden: De Algemene voorwaarden van Thimble Toys.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 De Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen Thimble Toys en Afnemer.

2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2.3 De toepasselijkheid van de algemene en/of bijzondere voorwaarden van Afnemer is uitgesloten, tenzij Thimble Toys de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

2.4 Indien een bepaling uit de Voorwaarden geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden voor in stand en zal de desbetreffende bepaling in overleg tussen partijen worden vervangen door een bepaling welke de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 3 – Overeenkomsten

3.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Thimble Toys een bestelling heeft bevestigd of een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

3.2 Alle opgegeven prijzen, maten, getallen, gewichten, afbeeldingen en/of andere aanduidingen worden met zorg vastgesteld maar binden Thimble Toys niet. Omdat Thimble Toys er niet voor in kan staan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Kennelijke vergissingen, schrijffouten, typefouten, spelfouten, rekenfouten, etc. leveren geen vordering tot nakoming of schadeloosstelling op en binden Thimble Toys niet.

3.3 In geval de Overeenkomst tussen Thimble Toys en meerdere Afnemers wordt gesloten, zijn alle Afnemers hoofdelijk verbonden voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

3.4 Thimble Toys zal de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het ontvangen en verwerken van bestellingen.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend en binden Thimble Toys niet. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het opstellen geldende omstandigheden. Met het verschijnen van een nieuwe aanbieding vervallen alle voorgaande prijzen.

4.3 Thimble Toys heeft ook na het sluiten van de Overeenkomst, doch voor aflevering, het recht de verkoopprijzen te veranderen, indien de omstandigheden, waarop deze verkoopprijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, wisselkoersveranderingen en prijzen van grond- en hulpstoffen. In geval van een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, doch voor de aflevering, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.

4.4 De vermelde prijzen zijn exclusief btw. Eventuele vervoerskosten zijn derhalve niet inbegrepen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Thimble Toys draagt geen zorg voor vervoer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 5 – Aflevering

5.1 Aflevering geschiedt op het door Afnemer opgegeven adres, tenzij anders is overeengekomen.

5.2 Thimble Toys is te allen tijde gerechtigd te leveren in gedeelten, welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

5.3 De aflevertermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en voor zover afhankelijk van prestaties van Afnemer dan wel derden (toeleveranciers), op de door Afnemer dan wel derden (toeleveranciers) aan Thimble Toys verstrekte gegevens. De aflevertermijn zal door Thimble Toys zoveel mogelijk in acht worden genomen.

5.4 De aflevertermijn wordt nimmer beschouwd als fatale termijn. Bij overschrijding van de aflevertermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake en evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, of opschorting van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Tenzij er een overschrijding van de afleveringstermijn van drie maanden is zodat van Afnemer niet in redelijkheid kan worden verlangd, dat het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand wordt gelaten, of ter zake zijn verplichtingen niet worden opgeschort. Slechts in dat geval is Afnemer gerechtigd (het betreffende deel van) de Overeenkomst te ontbinden.

5.5 De aflevertermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, dan wel indien dit later is, op de dag van de ontvangst door Thimble Toys van de voor uitvoering van Overeenkomst noodzakelijke benodigdheden en/of op de dag dat een overeengekomen vooruitbetaling is ontvangen.

Artikel 6 – Risico

6.1 Bij aflevering op het door Afnemer opgegeven adres gaat het risico voor de artikelen over op Afnemer.

6.2 Indien Afnemer de artikelen niet of niet tijdig afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Thimble Toys is in dat geval gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en de kosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan deze derde.

6.3 Zolang Afnemer in gebreke blijft een of meerdere facturen na hun vervaldatum te betalen, mogen alle toekomstige leveringen worden opgeschort tot algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van Thimble Toys de bestellingen te annuleren en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 – Betaling

7.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in euro’s te geschieden door storting of overmaking op de bankrekening zoals aangegeven op de factuur of binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum. Bij gebreke waarvan Afnemer in verzuim is en vanaf dat moment zal de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening worden gebracht. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Thimble Toys op te schorten, uit welken hoofde dan ook.

7.2 Indien Afnemer in verzuim is zijn alle vorderingen van Thimble Toys op Afnemer, uit welken hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar.

7.3 Ingeval de betalingsverplichtingen uit welke hoofde dan ook niet nagekomen kunnen worden. Geschiedt de retourzending van de artikelen op kosten van Afnemer.

7.4 Bij overschrijding van de onder 7.1 genoemde termijn is Thimble Toys gerechtigd de wettelijke handelsrente per maand in rekening te brengen. De rente wordt berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is.

7.5 Indien Afnemer niet binnen de onder 7.1 genoemde termijn heeft betaald is Afnemer gehouden tot vergoeding van alle door Thimble Toys gemaakte administratieve en (buiten)gerechtelijke incassokosten. De (buiten)gerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 20% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een minimum van € 115 en onverminderd het recht van Thimble Toys om verdere (redelijke) kosten bij Afnemer in rekening te brengen.

7.6 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Afnemer verplicht op verzoek van Thimble Toys en naar het oordeel van Thimble Toys voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Afnemer hieraan niet binnen de gestelde termijn voldoet, raakt hij direct in verzuim. Thimble Toys heeft in dat geval het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden en de schade op Afnemer te verhalen.

7.7 Thimble Toys is gerechtigd facturen te verrekenen met openstaande vorderingen van Afnemer op Thimble Toys uit welke hoofde dan ook.

7.8 Het is Afnemer nadrukkelijk niet toegestaan om zijn vorderingen op Thimble Toys te verrekenen behalve in het geval van faillissement van Thimble Toys.

7.9 Thimble Toys behoudt zich het recht voor om te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.

7.10 Afnemer is verplicht onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Thimble Toys te melden.

7.11 Bezwaren tegen facturen of de hoogte daarvan geven Afnemer niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van de artikelen gaat, ondanks de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst en toekomstige overeenkomsten verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom en eventueel verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

8.2 Tot de eigendom van de artikelen op Afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de artikelen te vervreemden, te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren dan slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

8.3 Indien en zolang Thimble Toys eigenaar van de artikelen is, zal Afnemer Thimble Toys onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de artikelen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de artikelen. Bovendien zal Afnemer op Thimble Toys eerste verzoek mededelen waar de desbetreffende artikelen zich bevinden.

8.4 Bij beslag op (een deel van) de artikelen, (voorlopige) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen, zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Thimble Toys.

8.5 Indien en voor zover Afnemer de overeengekomen prijs voor de geleverde artikelen niet heeft betaald, is Afnemer, indien hij de door Thimble Toys geleverde artikelen aan een derde heeft geleverd, verplicht op het eerste verzoek alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Thimble Toys op alle vorderingen van Afnemer op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van Thimble Toys uit hoofde van de Overeenkomst of de wet. Thimble Toys heeft in dat geval het recht tot keuze tussen openbaar of stil pandrecht.

8.6 Afnemer dient alle redelijkerwijs te verwachten inspanningen te leveren om de eigendomsrechten van Thimble Toys veilig te stellen. Herkenningstekens op het product of de verpakking mogen niet verwijderd, beschadigd of onduidelijk gemaakt worden.

8.7 Indien Thimble Toys de eigendomsrechten wilt uitoefenen, geeft Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Thimble Toys en door Thimble Toys aan te wijzen derden, om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen van Thimble Toys zich bevinden, en die artikelen terug te nemen.

Artikel 9 – Garantie, klachten en retourneren

9.1 Afnemer is verplicht bij levering en inontvangstneming van de geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.

9.2 Geringe afwijkingen met de gebruikelijke of redelijke toleranties geven de opdrachtgever geen recht op retournering, afkeuring, vervanging dan wel ontbindingsverklaring van de overeenkomst en/of vergoeding van schade.

9.3 Klachten ter zake van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen - op straffe van verval van enige aanspraak ter zake - aanstonds, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na leveringsdatum, bij Thimble Toys te worden gemeld. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door Thimble Toys slechts in behandeling genomen indien zij binnen zeven (7) dagen nadat Afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van Thimble Toys zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt Afnemer geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden.

9.4 Indien Thimble Toys artikelen aan Afnemer levert die zij van haar toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. Thimble Toys is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop zij ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken.

9.5 De garantie op artikelen houdt in dat artikelen, die materiaal- en/of constructiefouten vertonen, binnen de garantietermijn, naar keuze van Thimble Toys gratis worden gerepareerd, vervangen of dat de koopprijs van deze artikelen aan Afnemer wordt gerestitueerd. De garantietermijn is afhankelijk van het artikel en wordt door Thimble Toys per artikel (soort) bepaald. Een aldus vervangen of teruggenomen artikel wordt (weer) eigendom van Thimble Toys en dient bij Thimble Toys te worden ingeleverd.

9.6 Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals bijvoorbeeld schades ontstaan tijdens transport door Afnemer.

9.7 Geen recht op garantie bestaat, indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thimble Toys enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel, dit naar het oordeel van Thimble Toys.

9.8 Geen recht op garantie bestaat op artikelen die per meter worden verkocht, gloeilampen, planten, personal computers, geluid-, beeld- en informatiedragers, artikelen welke op basis van hygiënische overwegingen niet meer kunnen worden verkocht, aan uiterste houdbaarheid gebonden artikelen, speciaal bestelde artikelen, opblaasbare artikelen en ballen.

9.9 Thimble Toys is niet gehouden gekochte artikelen te ruilen of retour te nemen indien het artikel, naar het oordeel van Thimble Toys, gebruikt of beschadigd is of enige verandering heeft ondergaan.

9.10 Thimble Toys is niet gehouden verkochte artikelen retour te nemen waarvan de aankoopdatum meer dan 12 maanden in het verleden ligt en artikelen waarvan de inkoopprijs lager is dan € 1,00, tenzij er sprake is van een structureel defect.

9.11 Indien Afnemer een beroep doet op een door Thimble Toys gegeven garantie, dient Afnemer, binnen veertien (14) dagen na ontvangst door Thimble Toys van het beroep op garantie, Thimble Toys in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken, naar keuze van Thimble Toys op de plaats waar het artikel zicht bevindt, of op het bedrijf van Thimble Toys bij gebreke waarvan Afnemer geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedragingen of het nalaten van Afnemer een verval van diens rechten op garantie niet, naar het oordeel van Thimble Toys, zou rechtvaardigen.

9.12 Indien Thimble Toys onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft doen herstellen, het desbetreffende artikel heeft vervangen, of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal Thimble Toys niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

9.13 Na het constateren van enig gebrek is Afnemer verplicht om na het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende artikelen onmiddellijk te doen staken en voorts om het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.

9.14 Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Afnemer geen rechten ontlenen.

9.15 Thimble Toys zal geen retouren aanvaarden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Thimble Toys is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

10.2 Thimble Toys is niet aansprakelijk voor transport van goederen, of gevolgen daarvan, door Afnemer, ook niet als vervoer geschiedt met behulp van door Thimble Toys geleverd materiaal.

10.3 De aansprakelijkheidsuitsluiting in lid 1 en lid 2 blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld, bewuste roekeloosheid en ernstige verwijtbaarheid van Thimble Toys, of aansprakelijkheid voortvloeiende uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

10.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Thimble Toys, of aansprakelijkheid voortvloeit uit titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, zal Afnemer Thimble Toys vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de geleverde producten en zal hij Thimble Toys alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Thimble Toys lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

10.5 In het geval dat Thimble Toys toch jegens Afnemer aansprakelijk is voor schade, is de aansprakelijkheid voor die schade beperkt tot tweemaal het factuurbedrag van de factuur die tot de schade heeft geleid.

 

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Indien Thimble Toys door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

11.2 Indien enige overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.3 In geval van overmacht aan de zijde van Thimble Toys heeft Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Thimble Toys als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

11.4 Onder overmacht wordt verstaan elke, van de wil en controle van Thimble Toys onafhankelijke, omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Thimble Toys kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook, maar niet uitsluitend, gerekend: staking, uitsluiting, brand, ongelukken, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door toeleveranciers van Thimble Toys, maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 12 – Webshop

12.1 Thimble Toys zal zich inspannen om een zo grootmogelijke beschikbaarheid te bieden van de webshop maar garandeert uitdrukkelijk dat niet permanent, 24 uur per dag, gebruik kan worden gemaakt van de webshop.

12.2 Thimble Toys behoudt het recht Afnemer de toegang tot de website te blokkeren, indien Afnemer de verplichting jegens Thimble Toys niet geheel nakomt, dan wel in strijd handelt met de geldende gebruikersvoorwaarden.

12.3 Thimble Toys behoudt zich het recht voor Afnemer de toegang tot de website te blokkeren indien Afnemer zijn bestelgedrag naar mening van Thimble Toys niet past bij de filosofie van de groothandel dan wel als Afnemer, naar mening van Thimble Toys, niet in de doelgroep (winkel, wederverkoper, grootverbruiker e.d.) van Thimble Toys past.

12.4 Het klantnummer, wachtwoord en de login van Afnemer zijn bedrijfsgebonden. Het is Afnemer niet toegestaan derden, anders dan subgebruikers gebruik te laten maken van deze gegevens.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

13.1 Alle door Thimble Toys opgestelde, in het kader van enige uitvoering van de overeenkomst, aan Afnemer verstrekte schriftelijke informatie is auteursrechtelijk beschermd. Niets hiervan mag in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd noch aan derde medegedeeld worden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 14 – Rechts- en forumkeuze

14.1 Op alle Overeenkomsten tussen Thimble Toys en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980) is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 De Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen uit Overeenkomsten tussen Thimble Toys en Afnemer, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

14.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 – Wijziging voorwaarden

15.1 Thimble Toys behoudt zich het recht voor de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

15.2 De toepasselijke versie van de Voorwaarden is reeds die versie welke gelding had ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met Thimble Toys.

15.3 Het wordt Afnemer geadviseerd de Voorwaarden met enige regelmaat te controleren op wijzigingen.

15.4 De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.